Tag Archives: movado watches

Movado kêu gọi khách hàng không để cho các con số chi phối

đồng hồ Movado Museum

Movado đã công bố chiến dịch quảng cáo mùa Thu của mình sẽ được xây dựng xung quanh khẩu hiệu “Don’t Let Numbers Define You” (Đừng để con số định nghĩa bạn), công ty nói rằng đây cũng bao gồm thể hiện kỷ niệm biểu tượng huyền thoại Museum Dial của đồng hồ Movado. Đồng thời …